020 760 3885 info@keenr.nl

Algemene voorwaarden

1 Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Leverancier: Keenr Online Marketing, gevestigd te Amsterdam, KvK nummer 71193545; de Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst sluit, onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of jegens wie Leverancier enige (rechts-) handeling verricht;
– Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Leverancier en de Klant, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan;
– Producten: alle zaken en direct met de levering van die zaken samenhangende diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
– Toeleverancier: de fabrikant van de Producten en/of degene van wie Leverancier ze heeft betrokken.

2 Toepasselijkheid
De Voorwaarden zijn onderdeel van alle Overeenkomsten en van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van partijen. Leverancier wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk af. Indien tussen partijen ter zake van de Producten een serviceovereenkomst wordt gesloten, zijn op die serviceovereenkomst, afhankelijk van het soort Producten, tevens specifieke algemene servicevoorwaarden van Leverancier van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de servicevoorwaarden.

3 Aanbiedingen, totstandkoming en wijzigingen van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten
3.1 Een aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Een Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover Leverancier een order schriftelijk aanvaardt of daaraan uitvoering geeft. Wijzigingen/aanvullingen in/op een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien Leverancier ze schriftelijk vastlegt en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

4 Wijze van uitvoering
4.1 Keenr Online Marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Keenr Online Marketing zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Keenr Online Marketing kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
4.2 Een opdracht aan Keenr Online Marketing impliceert de bevoegdheid om waar nodig derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. Keenr Online Marketing is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n), behoudens opzet of grove schuld van Keenr Online Marketing zelf.
4.3 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Keenr Online Marketing tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben gelden door of verbandhoudende met de door Keenr Online Marketing ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
4.4 Keenr Online Marketing heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet,functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.
4.5 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Ook in dat laatste geval is Keenr Online Marketing niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de termijn.
4.6 Rapportering door Keenr Online Marketing aan Opdrachtgever vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst.
4.7 De in de rapporteringen van Keenr Online Marketing genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door Keenr Online Marketing aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dan gelden de in de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.
4.8 Opdrachtgever vrijwaart Keenr Online Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

5 Eigendomsrecht en beheer
5.1 Het is ten strengste verboden om vertrouwelijke informatie door te spelen richting derden partijen. Wachtwoorden en accountgegevens dienen tot het einde van het contract door Opdrachtgever en Keenr Online Marketing gerespecteerd te worden. Zodra een derde partij gegevens gebruikt van de door Keenr Online Marketing aangemaakte campagnes, advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden wordt een boete in rekening gebracht aan Opdrachtgever van 2.500 euro. Dezelfde boete geldt wanneer een account opgeschort of verwijderd wordt zonder medeweten van Keenr Online Marketing tijdens de duur van het contract.

6 Toepasselijk recht en Forumkeuze
6.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
6.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Amsterdam. Niettemin heeft Keenr Online Marketing het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever voor te leggen.

7 Contractsduur, opzegging en ontbinding
7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de overeenkomst.
7.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
7.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractsduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee (zegge: twee) maanden tenzij contractueel anders overeengekomen.
7.4 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging of liquidatie van Opdrachtgever, kan Keenr Online Marketing zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel de verdere uitvoering opschorten. In dat geval zijn alle vaste kosten van de resterende duur van de overeenkomst ineens, onverkort en direct verschuldigd.

8 Betalingsvoorwaarden
8.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Keenr Online Marketing, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, zoals medegedeeld aan Opdrachtgever, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Wanneer er geen uurtarieven afgesproken zijn, wordt het algemene uurtarief van Keenr Online Marketing aangehouden, welke € 65,- ex BTW bedraagt.
8.3 Betaling dient te geschieden binnen vijftien (zegge: veertien) dagen na factuurdatum, op een door Keenr Online Marketing aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Het betreft hier een fatale termijn.
8.4 Reclameren over facturen dient de Opdrachtgever schriftelijk en binnen een termijn van acht werkdagen na factuurdatum in te dienen. Na verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

9 Overmacht
9.1 Keenr Online Marketing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraagde, gebrekkige of onmogelijke nakoming van haar verplichtingen in geval van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,voorzien of niet voorzien, waarop Keenr Online Marketing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Keenr Online Marketing niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Keenr Online Marketing ingeschakelde externe partijen, oorlog en oorlogsgevaar, oproer, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, of maatregelen van de Nederlandse en/of een vreemde overheid.
9.2 In geval Keenr Online Marketing als gevolg van overmacht redelijkerwijs geen nakoming van de overeenkomst kan worden verlangd, heeft Keenr Online Marketing het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Keenr Online Marketing gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.
9.3 Indien Keenr Online Marketing bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
9.4 Keenr Online Marketing is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor downtime, offline zijn van websites en het niet werken van pagina’s binnen websites van websites die door Keenr zijn gebouwd, dan wel door externe partijen, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld.
9.5 Keenr Online Marketing is bij de bouw van websites en webshops afhankelijk van servers van externe partijen en hostingpartijen. Keenr Online Marketing kan klanten ondersteunen met het inregelen en advies geven omtrent hosting en servers, maar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de werkzaamheden, werking of status van de servers, externe partijen of andere externe partijen betrokken bij een project of website.

10 Overige bepalingen
10.1 Keenr Online Marketing heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Keenr Online Marketing dient Opdrachtgever in kennis te stellen van deze wijziging. Indien Opdrachtgever binnen 30 dagen na kennisgeving schriftelijk aan Keenr Online Marketing te kennen geeft niet met de wijziging akkoord te gaan, zullen de laatst geldende Algemene Voorwaarden van toepassing blijven.
10.2 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft Keenr Online Marketing het recht om daarvoor in de plaats te stellen een- voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

11 Disclaimer
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Keenr Online Marketing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Maak kennis met Keenr

Keenr fungeert als springplank voor zowel onze opdrachtgevers als jonge marketeers op weg naar succes.